background
 
 
Τελευταία ἐπιστολή πρός τά πνευματικά του τέκνα

Πάσχα Κυρίου
Θεσσαλονίκη, 19 Ἀπριλίου 2009

Ἀγαπητοί μου ἐν Κυρίω Ἀδελφοί καί Ἀδελφές, Χριστός ἀνέστη!
...Ἐπιτρέψτε μου νά ὑπογραμμίσω κάποιους ἱερούς χαρακτηρισμούς τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς καί νά τούς ὑποβάλω στήν ἀγάπη Σας. Ὅλοι οἱ χαρακτηρισμοί αὐτοί ἕναν ἔχουν σκοπό, τόν ὁποῖο μας τόν πληροφορεῖ ὁ ἱερός Ὑμνωδός: «Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς». Ὁ ἁγιασμός ὅμως αὐτός δέν γίνεται αὐτομάτως καί χωρίς νά τό ξέρουμε, ἀλλά μέ συνειδητή καί ἐκ μέρους μᾶς προσπάθεια, ὥστε τά μηνύματα αὐτά νά γίνουν ζωή μας μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου μας.

Μία βασική ἀλήθεια πού τονίζεται σ' αὐτά τά μηνύματα, εἶναι ἡ ἐνδυνάμωση τῆς πίστεώς μας, ὅτι δηλαδή «θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν, ἄλλης βιοτής τῆς αἰωνίου ἀπαρχῆς». Μία ἄλλη ἀλήθεια- «Μεθ' ἠμῶν ἀψευδῶς ἐπηγγείλατο ἔσεσθαι» ὁ Κύριος. Ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος, πού δέν λέει ποτέ κάτι, πού θά διαψευσθῆ, ὅτι θά εἶναι μαζί μας πάντοτε, ὅσο διαρκεῖ ὁ παρών κόσμος μέ τή δυνατότητα νά μεταπηδήσουμε στήν Βασιλεία τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, πού θά εἶναι αἰώνια. Θά ἔχη δηλαδή ἀρχή, ἀλλά ποτέ τέλος. Γι' αὐτό ἐπιβάλλεται ὁ καθαρμός τῶν αἰσθήσεών μας μέ ἀγώνα νεκρώσεως τοῦ παλαιοῦ μας ἀνθρώπου. Καρπός δέ αὐτῆς τῆς προσπάθειάς μας θά εἶναι ἡ εἰρήνευση τῆς ζωῆς μας μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου μας ὡς τοῦ μόνου Παντοδύναμου. Καί ἐπί πλέον ἡ μόνιμη ἐγκατάσταση στήν ψυχή μας τῆς ἀγάπης.

Ἡ προσωπική μας πρόοδος τῆς ἀγάπης μέσα μας θά μᾶς συνδέη περισσότερο μέ τούς πιστούς καί ἀγαπητούς ἀδελφούς μας, ὥστε «ἐν χαρά ἀλλήλους (νά) περιπτυσσώμεθα», ἀλλά καί νά μποροῦμε νά λέμε καί «τοῖς μισούσιν ἠμᾶς συγχωρήσωμεν πάντα τή ἀναστάσει». Θρονιάζοντας μέσα μᾶς μόνιμα τήν ἀγάπη αὐτή, πού «οὐδέποτε ἐκπίπτει», δέν ξεπέφτει ποτέ, ἀλλά μένει γιά πάντα καί στόν παρόντα αἰώνα καί στήν αἰωνιότητα.

Αὐτά, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀναστάντι σημειώνω στήν ἀγάπη Σας στά πεταχτά, μία πού ὁ χρόνος δέν μοῦ ἐπιτρέπει γιά κάτι πιό συστηματικό καί προσεγμένο.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θά ἤθελα νά Σᾶς εὐχαριστήσω «ἐκ ψυχῆς» τόν καθένα χωριστά καί ὅλους μαζί γιά τήν ἀγάπη, πού δείξατε μέ πολλούς τρόπους καί πρό πάντων μέ τίς πολύτιμες προσευχές Σας γιά τήν ἐλαχιστότητά μου. Ὁ Κύριος νά Σᾶς τήν ἀνταποδίδη μυριοπλάσια καί μέ κάθε τρόπο.

Ἐπειδή εἶναι ἀβέβαιη ἡ ἔκβαση τῆς ὑγείας μου, πού ἴσως ἀπαιτήση περισσότερον ἀπό τόν μέχρι τώρα χρόνο, γιατί καλή δέν πρόκειται νά γίνη, ἐκτός ἄν ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ εὐδοκήση γιά κάτι, πού ἀνθρωπίνως δέν προβλέπεται, θά Σᾶς παρακαλοῦσα θερμά ἐτοῦτο: Μή διστάζετε νά ἀπευθυνθῆτε σέ Πνευματικούς, στούς ὁποίους θά ἐπαναπαυθῆτε καί θά ἐμπιστευθῆτε τήν συνέχιση τῆς ἐν Κυρίω πνευματικῆς Σας πορείας. Ἔχετε ὅλη τήν εὐλογία νά προχωρήσετε ἀδίστακτα, γιατί ὁ ὑποφαινόμενος σήμερα ζῆ στοιχειωδῶς καί αὔριο φεύγει γιά πάντα. Αὐτό ὅμως δέν πρέπει νά ἐμπόδιση τήν πρόοδό Σας στήν πνευματική Σας πορεία. Σκοπός τῆς πνευματικῆς πορείας δέν εἶναι ἡ προσκόλληση σέ πρόσωπα, πού σήμερα ζοῦν καί αὔριο πεθαίνουν ἤ ἀχρηστεύονται γιά ἱερό ἔργο χειραγωγίας ψυχῶν, ἀλλά ἡ ἕνωση ὅλων μας μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Γι' αὐτό προσευχή ὅλων μας καί στό ζήτημα αὐτό εἶναι ἡ θερμή δέηση: «Κύριε, γνώρισον μοί ὁδόν ἐν ἡ πορεύσομαι», γνώρισέ μου, Κύριε, τό δρόμο πού πρέπει νά βαδίσω καί στό ζήτημα εὑρέσεως τοῦ Πνευματικοῦ, πού χρειάζομαι. Τό ἴδιο κάνει γιά ὅλους Σας αὐτός πού ὑπογράφει τό παρόν μήνυμα. Γι' αὐτόν πολύ μεγάλη του χαρά θά εἶναι ἡ πρόοδός Σας ἐν Χριστῷ καί ὄχι ἡ προσκόλληση σέ πρόσωπα, ἄρα καί στόν ὑποφαινόμενο, ὥστε νά δοξάζεται ὁ Κύριος, στόν ὁποῖο ἁρμόζει ὅλη ἡ τιμή καί ἡ ἀφοσίωση μέχρι τέλους μέ ὅλη τήν καρδιά μας. Ἀμήν.

Σᾶς χαιρετῶ ὅλους καί ὅλες μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη ἐν Χριστῷ.
ἱερομ. Εὐσέβιος, α., κεγχριαῖος μοναχός